UW PRIVACY BIJ DE STEH

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Anita Vulkers- Hilgenkamp, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Zorg voor een deskundige en betrouwbare waarneming indien ik onverwijld zelf niet beschikbaar ben.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard  waarna ze vernietigd worden.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Counselling’ of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult
 • Gegevens Therapeut

VERWERKINGSVERKLARING

Indien aan de orde heb ik een verwerkingsverklaring van andere verwerkers van uw persoonlijke gegevens verkregen.